Colan Coaching / Colan MKB advies / C. Langelaan

gevestigd aan de Vierde Tochtweg 1 in Moordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Versie 1.2

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16 januari 2020.

Algemeen

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We laten je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Colan Coaching/Colan MKB advies/Corlene Langelaan. Alles waar in dit document gesproken wordt over Colan Coaching heeft ook betrekking op Colan MKB Advies/Corlene Langelaan.

Colan Coaching is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Colan Coaching respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Colan Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Colan Coaching zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Colan Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app – Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@colan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Colan Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, toegangsvouchers en praktische info voor events
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
 • voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Colan Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Colan Coaching analyseert uw bedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegeven is (mondelinge) toestemming, afgifte visite kaartje en/of koppeling op LinkedIn;.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Colan Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Colan Coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Colan Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:
Zolang de inschrijving van de nieuwsbrief actueel is bewaren we naam en e-mail adres. Als er een overeenkomst is uitgevoerd, oftewel je hebt een training of boek gekocht. Dan hebben we een fiscaal wettelijke bewaarplicht van 7 jaar voor facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Colan Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of vanwege een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening.

Dit zijn:

 • belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
 • websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
 • nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrieven
 • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Colan Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Colan Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Colan Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Onze website gebruikt Google Analytics en soortgelijke websiteanalyse-tools. Deze programma’s registreren jouw sitegebruik en slaan gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over onze website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren.
Wij hebben alle IP-adressen die wij verzamelen middels Google Analytics geanonimiseerd. Dit betekent dat wij niet uw volledige IP-adres doorsturen naar Google Analytics. Hierdoor hebben wij geen specifiek inzicht waar u zich bevindt.

De website van Colan Coaching gebruikt daarnaast de Facebook Pixel. Deze houdt bij welke pagina’s je op onze website bezoekt. De Facebook Pixel zorgt ervoor dat jij op Facebook relevante content van Colan Coaching te zien krijgt en dat onze advertenties beter op jouw behoeftes worden afgestemd. Op die manier kunnen wij jou online beter bedienen.

Statistieken op de server

Er worden geen statistieken bijgehouden op onze server. Dit hebben wij in overleg met de hosting partij uitgeschakeld.

Onze hosting partij houdt nog wel (beperkt) IP-adressen van bezoekers bij. Deze IP-adressen zijn niet direct benaderbaar via een website. Onze hosting partij doet dit in het oogpunt van beveiliging. Indien er een aanval plaatsvindt, is het voor onze hosting partij van essentieel belang om de “dader” te kunnen traceren. Dit kan alleen op basis van een IP-adres.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Colan Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Colan Coaching van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of via info@colan.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Colan Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@colan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens, vragen en feedback

Contact gegevens:

https://colancoaching.nl
Colan Coaching/Colan Coaching/Corlene Langelaan
Vierde Tochtweg 1
2841 LS Moordrecht

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen via mail (info@colan.nl) of telefonisch +31 (0)6 518 062 45